Wednesday, November 3, 2010

Ik teri chahat hai...

"Ayee Ibn-e-Adam,
Aik teri chahat hai, aur aik meri chahat hai;
Per hoga wohi, jo meri chahat hai;
Bus agar tu ney apney ap ko sapurd kerdiya,uske jo meri chahat hai;
Tu bakhsh dounga tujh koo wahee jo teri chahat hai;
Per agr tu ne naafarmanee ki usski jo meri chahat hai;
Tu main thakka dounga tujh koo uss may jo teri chahat hai;
Phir hoga wohee, jo meri chahat hai"

No comments: